31 (0)162 454087

Transport

Over ons

Eigen vervoerdienst = logistieke zekerheided, korte levertijd door snel te kunnen schakelen.

Eigen technische dienst met o.a. machinerparaties, NEN 3140 inspecties, keuren klimmaterieel & hijsmiddelen.

 

24/7 staan wij voor u klaar met onze gedegen kennis van producten en klant gerichte oplossingen.

Een groot assortiment van 120.000 industriele multi-branded artikelen waarvan 35.000 uit voorraad.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met opdrachtne- mer/verkoper (hierna: “Bunkercentrale”) tot het vervaardigen en/of  leveren van zaken, het verrichten van diensten, aanneming van werk en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Bunkercentrale die langs elektronische weg tot stand komen.

1.2 Tussen Bunkercentrale en opdrachtgever/koper (hierna: “afnemer”) staat vast dat, indien eenmaal

onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort  van toepassing  zijn. Algemene  voorwaarden,  onder  welke  benaming  ook,  van afnemer zijn niet van toepassing en worden door Bunkercentrale uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door hem worden aanvaard.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door of namens Bunkercentrale gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden

Bunkercentrale niet.

2.2 Als door of namens afnemer aan Bunkercentrale gegevens, tekeningen, ontwerpen en dergelijke worden verstrekt, mag Bunkercentrale uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3 Bunkercentrale erkent geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, ontwerpen en dergelijke door of namens afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Afnemer vrijwaart Bunkercentrale voor eventuele aanspraken van derden, voortvloeiend uit bedoelde onjuistheden.

2.4 Als afnemer de aanbieding van Bunkercentrale niet aanvaardt, heeft Bunkercentrale het recht alle

kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij afnemer in rekening te brengen.

3. Levertijd/uitvoeringsperiode

3.1 Opgegeven levertijd/uitvoeringsperiode zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn en worden door Bunkercentrale bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd/uitvoeringsperiode gaat Bunkercentrale uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

3.2  Als  sprake  is  van  andere  omstandigheden dan  die  welke  Bunkercentrale  bekend  waren  bij  de

vaststelling van de levertijd/uitvoeringsperiode, kan Bunkercentrale de levertijd/uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.

3.3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd/uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet  in  de  planning  van  Bunkercentrale  kan  worden  ingepast,  zullen  de  werkzaamheden  worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

3.4   Als   er   sprake   is   van   opschorting   van   verplichtingen   door   Bunkercentrale,   wordt   de

levertijd/uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaam- heden niet in de planning van Bunkercentrale kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

3.5 Elke aansprakelijkheid van Bunkercentrale voor overschrijding van de levertijd/uitvoeringsperiode is uitgesloten.

4. Levering

4.1 Levering vindt plaats ‘ex works’ (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de Incoterms 2010 danwel op het door afnemer opgegeven adres. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Bunkercentrale deze ter beschikking stelt aan afnemer c.q. aflevert op het opgegeven adres. Risico’s van opslag, laden, lossen en transport rusten op afnemer.

4.2 Bunkercentrale is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveringen).

4.3 Bunkercentrale is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door

derden.

4.4 Afnemer is gehouden om zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door Bunkercentrale te leveren zaken. Afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de zaken niet op het eerste verzoek van Bunkercentrale onverwijld afhaalt of, indien aflevering op het door afnemer opgegeven adres is overeengekomen, weigert de zaken in ontvangst te nemen. In dat geval zal Bunkercentrale de zaken voor rekening en risico van afnemer te zijner beschikking opslaan. Bunkercentrale is dan gerechtigd om niet alleen de opslagkosten, maar ook eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen. Afnemer blijft in dat geval voorts gehouden zijn verplich- tingen uit de overeenkomst, waaronder betaling van het factuurbedrag, na te komen. Indien de zaken na vier weken niet door afnemer zijn afgenomen, is Bunkercentrale gerechtigd om deze te verkopen. De kosten hiervan en eventuele mindere opbrengst komen voor rekening van de afnemer, onverminderd de overige rechten van Bunkercentrale.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Bunkercentrale tot aan het moment waarop afnemer aan al zijn verplichtingen  jegens Bunkercentrale uit welke hoofde  dan ook, waaronder zijn verplichtingen tot betaling van de overeengekomen prijs en eventuele boetes, rente en kosten, voldaan heeft.

5.2 Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door Bunkercentrale geleverde zaken gescheiden van andere zaken  en  duidelijk  geïdentificeerd  als  eigendom  van  Bunkercentrale  op  eigen  kosten  zorgvuldig  te bewaren en te onderhouden.

5.3 Afnemer is verder verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren

en verzekerd te houden tegen risico’s zoals brand, diefstal en andere oorzaken van verlies/beschadiging.

5.4  Afnemer  is  niet  bevoegd  de  onder  eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  te  vervreemden,  te

bezwaren, de feitelijke macht daarover aan derden te geven en deze buiten zijn bedrijf te brengen.

5.5 Voor het geval Bunkercentrale de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wenst uit te oefenen, is afnemer gehouden daaraan zijn medewerking te verlenen en geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelij- ke toestemming aan Bunkercentrale om al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen. De kosten hiervan komen ten laste van afnemer.

6. Emballage

6.1 Bunkercentrale is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan afnemer in rekening te brengen. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door afnemer zal het op de voet van dit artikel gefactureerde bedrag aan afnemer worden gecrediteerd.

6.2 Bunkercentrale is niet gehouden tot creditering als in artikel 6.1 bedoeld, indien afnemer de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van Bunkercentrale.

7. Overmacht

7.1  Bij  overmacht  van  Bunkercentrale  is  deze  bevoegd  om  de  overeengekomen levertijd/uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadever- goeding voor Bunkercentrale voortvloeit.

7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheden dat leveranciers, onderaannemers van Bunkercentrale of door Bunkercentrale ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, stakingen en/of import- of handelsbeperkingen.

7.3 Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

7.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beeindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

8. Uitvoering van het werk

8.1 Bunkercentrale mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Bunkercentrale staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.

8.2 Afnemer staat ervoor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Bunkercentrale zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.

8.3 Afnemer zorgt ervoor dat Bunkercentrale zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.

8.4 Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van Bunkercentrale, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

8.5 Wanneer afnemer zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 8.2 en 8.3 niet nakomt, of het geval bedoelt in artikel 8.4 zich voordoet en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra afnemer alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van Bunkercentrale vervangt en de planning van Bunkercentrale dit toelaat. Afnemer is aansprakelijk voor alle voor Bunkercentrale uit de vertraging voortvloeiende schade.

 

8.6 In alle gevallen dient afnemer zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen  en/of  vergunningen.  De  kosten  welke  aan  deze  toestemmingen, ontheffingen  en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

9. Oplevering van het werk

9.1 De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer: (1) afnemer het werk heeft goedgekeurd;

(2) het werk door afnemer in gebruik is genomen. Neemt afnemer een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;

(3) Bunkercentrale schriftelijk aan afnemer heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en afnemer niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

(4) afnemer het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke

termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

10. Klachten en garantie

10.1 Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk alsmede deugdelijk gespecificeerd en onderbouwd bij Bunkercentrale worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum en in ieder geval binnen twee dagen na ontdekking. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn en ook wanneer de afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door afnemer goedgekeurd en aanvaard en kan afnemer geen beroep meer doen op enig gebrek in  de  door  Bunkercentrale geleverde prestatie. Afnemer dient gebrekkige zaken ter beschikking van Bunkercentrale te houden. Afnemer dient Bunkercentrale in staat te stellen ingediende klachten te onderzoeken. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de daardoor ontstane kosten, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van de afnemer. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Bunkercentrale te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond op tot het indienen van een klacht. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Indien een klacht gegrond is, zal Bunkercentrale – naar zijn keuze – de betreffende zaken herstellen of vervangen dan wel de  afnemer voor het voor de betreffende zaken in  rekening gebrachte bedrag crediteren. In geval van vervanging dient de afnemer de vervangen zaken aan Bunkercentrale te retourneren. Tenzij de afnemer een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Bunkercentrale gerechtigd om de met het herstel of de vervanging gemoeide kosten, waaronder eventuele verwijde- rings-, montage-, reis- en transportkosten, bij de afnemer in rekening te brengen.

10.2  Garantie  wordt  slechts  verstrekt  indien  en  voor  zover  uitdrukkelijk  schriftelijk  overeengekomen.  Indien  het geleverde door Bunkercentrale is betrokken van een leverancier of fabrikant, is de garantie beperkt tot de door de leverancier c.q. fabrikant verstrekte garantie. Eventuele garantieverplichtingen zijdens Bunkercentrale houden nimmer meer in dan dat Bunkercentrale – naar zijn keuze – de betreffende zaken zal herstellen of vervangen dan wel de afnemer voor het voor de betreffende goederen in rekening gebrachte bedrag zal crediteren conform de laatste drie volzinnen van artikel 10.1.

10.3  Iedere vorm van garantie of aansprakelijkheid komt te vervallen bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, wijziging, ver- of bewerking van het geleverde, onvoldoende onderhoud aan het geleverde en het niet of onvoldoende opvolgen van gegeven voorschriften, instructies, of adviezen door de afnemer en/of derden. De afnemer komt evenmin enige aanspraken toe in geval van normale slijtage en indien een gebrek in de geleverde prestatie is ontstaan als gevolg van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of  omstandigheden waar Bunkercentrale geen invloed op kan uitoefenen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien door Bunkercentrale zaken gebrekkig geleverd zijn, is de aansprakelijkheid van Bunkercentrale jegens afnemer beperkt tot hetgeen onder artikel 10 is geregeld. Bovendien gaat deze aansprakelijkheid nimmer verder dan en is deze steeds beperkt tot hetgeen omschreven in onderhavig artikel 11.

11.2 Bunkercentrale is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bunkercentrale aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan  Bunkercentrale toegerekend  kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of  beperking  van  schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Afnemer kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de

plaats waar wordt gewerkt. Afnemer kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Bunkercentrale.

11.4 Bunkercentrale is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens afnemer aangeleverd materiaal als gevolg

van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

11.5 Afnemer vrijwaart Bunkercentrale voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Bunkercen- trale geleverde producten en/of materialen. Afnemer is gehouden alle voor Bunkercentrale in dit verband geleden schade, waaronder de (volledige) kosten van verweer, te vergoeden.

11.6 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de afnemer jegens Bunkercentrale één jaar.

12. Prijs en betaling

12.1 De in de offertes van Bunkercentrale vermelde prijzen zijn voorlopig opgegeven prijzen. De prijzen, die onder meer zijn gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende inkoopprijzen, worden definitief vastgesteld in de opdrachtbevestiging. Bunkercentrale mag een stijging van kostprijsbepalende factoren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan afnemer doorberekenen.

12.2  Tenzij  uitdrukkelijk  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  dient  betaling  netto-contant  bij  (af)levering  te

geschieden.

12.3 Indien betaling op factuurbasis is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurda- tum, tenzij schriftelijk een afwijkende betalingstermijn is overeengekomen.

12.4 Reclames over facturen dienen Bunkercentrale binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben bereikt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd en aan hem geen reclamerecht meer toekomt.

12.5 Betaling dient te geschieden zonder dat de afnemer zich op korting, opschorting of verrekening kan beroepen.

12.6 Bunkercentrale is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk in rekening te brengen.

12.7 Indien op het in artikel 12.2 bedoelde moment c.q. binnen de in artikel 12.3 bedoelde termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, ten aanzien van de afnemer surseance van betaling, faillissement of schuldsanering is aangevraagd c.q. uitgesproken, de afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld, komt te overlijden of overgaat tot staking,  liquidatie,  ontbinding  of  overdracht  van zijn  onderneming  dan  wel er  sprake  is  van  enige  vergelijkbare omstandigheid, zijn alle vorderingen van Bunkercentrale onmiddellijk en direct opeisbaar en verkeert de afnemer van rechtswege in verzuim. In dat geval is Bunkercentrale zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd (de uitvoering van) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden zonder dat Bunkercentrale daardoor schadeplichtig wordt, onverminderd het recht van Bunkercentrale op vergoeding van schade, rente en kosten.

12.8 Indien afnemer in verzuim verkeert, is deze vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.

12.9 Alle door Bunkercentrale te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten teneinde betaling van de afnemer

te verkrijgen, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00.

12.10 Ongeacht een andersluidende aanwijzing bij zijn betaling, strekt iedere betaling van afnemer in de eerste plaats

in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de oudst openstaande hoofdsom.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op alle offertes van en overeenkomsten met Bunkercentrale, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (‘Weens Koopverdrag’).

13.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bunkercentrale. Bunkercentrale blijft echter bevoegd om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14. Conversie

14.1 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst ongeldig zou zijn of worden,

dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen

door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert